Ngành Sự Kiện Agency & Client

Agency: làm sao mà khách hàng suốt ngày đổi brief, đổi kế hoạch, đổi giá, đổi chiến lược... Client: Vì sao Agency lại không hiểu ý mình, đã brief kĩ như vây rồi mà, tại sao lại đưa ra giá cao như vậy... Câu chuyện muôn thuở

Ngành Sự Kiện Agency & Client

TOP