Ngành sự kiện Brief & Proposal

Client: làm sao để biết brief của mình đã đầy đủ và đúng hết chưa Agency: làm sao để biết mình đã thực sự hiểu được khách hàng của mình một cách đầy đủ

Ngành sự kiện Brief & Proposal

TOP